پوریا حیدری

بازرس اصلی

محل تولد: تهران
تاریخ تولد:1372/03/31

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  • کارشناسی شیمی کاربردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • دیپلم علوم تجربی،دبیرستان و پیش دانشگاهی ذکتر شریعتی تهران