خیریه

دورهمی برای کمک به مردم آسیب دیده سیل سیستان

به نام خداوند عشق

به نام خداوند عشق

گزارش مالی جشنواره ی غذا
تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۸
سرای محله امیر اباد
موسسه حامیان رشد وبالندگی

💵جمع کمکهای نقدی جمع آوری شده از خرید جشنواره غذا

یک میلیون وصدو پنجاه هزار تومان
+
۳۰۰ تومان واریزی به حساب موسیه حامیان رشد وبالندگی

جمعا 👇

۱۴۵۰۰۰۰
معادل یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان💸

که به حساب جناب آقای قارایی واریز خواهد شد🍃
[۱۴:۴۴, ۱۳۹۸/۱۱/۱] اعتمادی: 🦋🦋🦋🦋

   ‌             به نام خداوند عشق

گزارش مالی جشنواره ی غذا
به نفع هموطنان سیل زده سیستان وبلوچستانی
تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۸
سرای محله امیر اباد
موسسه حامیان رشد وبالندگی

💵جمع کمکهای نقدی جمع آوری شده از خرید جشنواره غذا به نفع هموطنان سیل زده سیستانی

یک میلیون وصدو پنجاه هزار تومان
+
۳۰۰ تومان واریزی به حساب موسیه حامیان رشد وبالندگی

جمعا 👇

۱۴۵۰۰۰۰
معادل یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان💸

که به حساب جناب آقای قارایی واریز خواهد شد🍃

گردهمایی همسایگان در پی فراخوان موسسه حامیان رشد و بالندگی برای گلریزان کمک به سیل زدگان و همچنین دعای دسته جمعی برای طلب آرامش و صبر☝🏻 در مقابله با این بحران در زندگی شان بهار سال ۹۸

اهالی محله امیرآباد و محله های مجاور برای انجام کارهای خیر و عام المنفعه به مراکز مختلف ماهیانه یکبار، یک نمونه بازدید از مرکز حمایتی ایتام در منطقه خاک سفید که لوازم التحریر، کیف و نهار دورهمی را با همسادگان تدارک دیده بودیم و همچنین برگزاری مراسم شادی برای کودکان نیازمند حمایت در آن مرکز داشتیم، همراه با گروه لبخند، تیر ماه سال ۱۳۹۵👆👆👆