آموزش

آموزش برای طرح خانواده بزرگ- تفکیک زباله از مبدا -آموزش چهره به چهره

سفر آموزشی به کلاردشت

آموزش در سرای امیر آباد

آموزش تاب آوری

کاری مشترک با موسسه مردم نهاد خانواده سلامت بنیان – سرای یوسف آباد پائیز 1396

برگزاری سلسله جلسات آموزش تاب آوری اجتماعی برای بانوان در شرایط بحران توسط استاد جناب آقای نعیمایی .